De missie van ProResto is om professionals en particulieren in de geografische gebieden waar ProResto actief is met elkaar in contact te brengen, met als doel ideeën uit te wisselen in de aangename omgeving van een restaurant.

Inhoudstafel :

1. Inleiding

2. Verplichtingen

3. Rechten en beperkingen

4. Ontheffing en beperking van aansprakelijkheid

5. Beëindiging

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7. Algemene voorwaarden

8. Do’s en don’ts op ProResto

9. Klachten over inhoud

10. Contact met ons opnemen

11. Uitleg over de werking van ProResto

Inleiding

1.1 Overeenkomst

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden in hun geheel. Uw gebruik van onze diensten is ook onderworpen aan ons Privacybeleid, waarin onze methoden voor het verzamelen, gebruiken, delen en opslaan van uw persoonlijke gegevens worden uitgelegd.

U erkent dat door te klikken op “Registreren”, “Registreren bij ProResto” of vergelijkbaar, of door u te registreren voor, toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van onze diensten, u ermee instemt een wettelijk bindend contract met ProResto aan te gaan. Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, klik dan niet op “Registreren” (of vergelijkbaar) en bezoek of gebruik onze diensten niet. Als u deze overeenkomst wilt beëindigen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door uw account te sluiten en niet langer gebruik te maken van onze diensten. Dit contract is van toepassing op ProResto.fr en de toepassing van het merk ProResto. U gaat dit contract aan met ProResto (ook “wij” of “ons” genoemd).

1.2 Leden

Wanneer u zich registreert voor de diensten van ProResto, wordt u lid.

1.3 Wijzigingen

We kunnen wijzigingen aanbrengen in de Overeenkomst.

Wij kunnen deze Overeenkomst, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen we u per e-mail of rechtstreeks via de App, of op een andere manier op de hoogte stellen, zodat u de wijzigingen kunt bekijken voordat ze van kracht worden. Wij erkennen dat wijzigingen niet met terugwerkende kracht kunnen worden doorgevoerd. Als u bezwaar heeft tegen een van de wijzigingen, kunt u uw account sluiten. Als u gebruik blijft maken van onze diensten nadat we u op de hoogte hebben gesteld van wijzigingen die we in deze Voorwaarden hebben aangebracht, betekent dit dat u de bijgewerkte Voorwaarden vanaf de ingangsdatum accepteert.

2. Verplichtingen

2.1 Recht op diensten

Als onderdeel van deze Overeenkomst garandeert u ons het volgende:

Je hebt de capaciteit om deze Overeenkomst aan te gaan en je hebt de vereiste minimumleeftijd.

De diensten zijn in geen geval bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar. Om de diensten te kunnen gebruiken, ga je akkoord met de volgende voorwaarden: (1) je bent van “minimumleeftijd” of ouder; (2) je bent de houder van één ProResto-account, die op je echte naam moet staan; en (3) ProResto heeft je niet verboden haar diensten te gebruiken. Het aanmaken van een account met onjuiste informatie vormt een schending van onze voorwaarden, met name in het geval van accounts die geregistreerd zijn op naam van derden of personen jonger dan 16 jaar. In het geval dat de wet echter vereist dat u ouder bent dan aangegeven om ProResto in staat te stellen rechtmatig diensten aan u te verlenen zonder ouderlijke toestemming (inclusief het gebruik van uw persoonsgegevens), dan is de minimumleeftijd de wettelijk bepaalde leeftijd.

2.2 Uw account

U houdt uw wachtwoord geheim.

Je deelt een account met niemand anders en je leeft onze regels en de wet na.

Leden zijn accounthouders. U gaat ermee akkoord: (1) een sterk wachtwoord te gebruiken en dit vertrouwelijk te houden; (2) geen enkel deel van uw account over te dragen; en (3) te voldoen aan de wet en de regels beschreven in de Do’s en Don’ts lijst. U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account, tenzij u deze sluit of misbruik meldt. Wat betreft relaties tussen jou en anderen, behoort je account jou toe.

2.3 Betaling

U komt uw betalingsverplichtingen na. Je accepteert dat er kosten en belastingen kunnen worden toegevoegd aan onze prijzen.

Elke terugbetaling is onderworpen aan ons beleid. Afhankelijk van de locatie van je transactie kunnen er wisselkosten of andere prijzen (bijv. wisselkoersen) van toepassing zijn op je aankoop. Als u een abonnement koopt, wordt u aan het begin van elke abonnementsperiode automatisch via uw betaalmethode gefactureerd voor de kosten en belastingen die voor die periode van toepassing zijn. Annuleer vóór de verlengingsdatum om te voorkomen dat u op een latere datum wordt gefactureerd. Op al uw aankopen van diensten is het restitutiebeleid van ProResto van toepassing. U kunt een geschiedenis van de uitgegeven bedragen opvragen onder “Mijn portefeuille”.

2.4. Kennisgevingen en berichten

U stemt ermee in dat wij u kennisgevingen en berichten sturen via onze websites, applicaties en de contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Als uw contactgegevens niet up-to-date zijn, kan het zijn dat belangrijke meldingen u niet bereiken.

U stemt ermee in dat wij u kennisgevingen en berichten kunnen sturen via de volgende middelen: e-mailadres, mobiel nummer, postadres. U stemt ermee in om uw contactgegevens up-to-date te houden.

2.5 Informatie delen

Wanneer u informatie deelt op onze diensten, kan deze informatie worden gezien, gekopieerd en gebruikt door derden.

Met onze diensten kunt u op verschillende manieren berichten verzenden en informatie delen, onder andere via uw profiel en het bericht dat verschijnt wanneer u een afspraak maakt. We kunnen informatie of inhoud met of zonder kennisgeving verwijderen.

3. Rechten en beperkingen

Je gaat ermee akkoord dat als de inhoud persoonlijke gegevens bevat, dit onderworpen is aan ons Privacybeleid.

U stemt ermee in dat wij de door u verstrekte informatie en persoonsgegevens kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes. Door suggesties of feedback over de diensten van ProResto in te dienen, stemt u ermee in dat wij dergelijke feedback mogen gebruiken en delen (maar daartoe niet verplicht zijn) voor welk doel dan ook en zonder u enige financiële compensatie te bieden.

Je stemt ermee in om ons alleen informatie en inhoud te verstrekken die je mag delen en om een accuraat ProResto-profiel bij te houden.

U verbindt zich ertoe om alleen inhoud en gegevens te verstrekken die geen enkele wet overtreden of iemands rechten (of intellectuele eigendomsrechten) schenden. Evenzo garandeert u de juistheid van de informatie in uw profiel. In toepassing van de wet in bepaalde landen kan ProResto verplicht zijn om inhoud en informatie te verwijderen.

3.1 Beschikbaarheid van diensten

We kunnen een dienst wijzigen of stopzetten of onze prijzen in de toekomst wijzigen.

U kunt een dienst wijzigen, opschorten of beëindigen. We kunnen onze prijzen ook wijzigen met een redelijke voorafgaande kennisgeving aan u voor zover dit wettelijk is toegestaan. We garanderen niet dat we de door u geplaatste informatie en inhoud zullen opslaan of blijven weergeven. ProResto is geen opslagdienst. U stemt ermee in dat wij niet verplicht zijn om informatie of inhoud die u of anderen aan ons hebben verzonden, op te slaan, te bewaren of u te voorzien van een kopie, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving en zoals beschreven in ons Privacybeleid.

3.2 Andere sites, inhoud en toepassingen

Uw gebruik van inhoud en informatie van derden die op onze services wordt gepubliceerd, is op eigen risico.

Tijdens uw gebruik van de Services kunt u informatie en inhoud tegenkomen die onnauwkeurig, onvolledig, vertraagd, verwarrend, illegaal, aanstootgevend of anderszins schadelijk is. In het algemeen beoordeelt ProResto geen inhoud die door haar leden of anderen is geplaatst. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud en informatie van derden (inclusief die van andere leden). Wij kunnen dergelijk misbruik van onze diensten niet altijd voorkomen en u erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijk misbruik. ProResto houdt zich niet bezig met de verkoop van of het werven van klanten voor de verkoop van goederen en diensten. Het doel van ProResto is om mensen samen te brengen zodat ze ideeën kunnen uitwisselen in de aangename omgeving van een restaurant.

3.3 Beperkingen

Wij hebben het recht om de manier waarop u verbinding maakt met en interacteert op onze diensten te beperken.

ProResto behoudt zich het recht voor om uw account te beperken, op te schorten of te beëindigen als u deze overeenkomst of de wet overtreedt of als uw gebruik van de diensten misbruik oplevert (bijvoorbeeld als u de Do’s en Don’ts overtreedt).

3.5 Intellectuele eigendomsrechten

Wij informeren u over onze intellectuele eigendomsrechten.

ProResto behoudt zich al haar intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten voor.

3.6 Geautomatiseerde verwerking

Wij gebruiken uw gegevens en informatie om u en derden relevante suggesties te doen.

We gebruiken de informatie en gegevens die u verstrekt en die voor ons beschikbaar zijn om u aanbevelingen te doen voor profielen, inhoud en functies die voor u nuttig kunnen zijn. We gebruiken bijvoorbeeld gegevens en informatie over u om mensen voor te stellen die u kunt ontmoeten. Door je profielinformatie up-to-date en accuraat te houden, help je ons om onze aanbevelingen relevanter voor je te maken.

4. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

4.1 Geen garantie

Dit is onze afwijzing van aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid of betrouwbaarheid van onze diensten.

PRORESTO DOET GEEN TOEZEGGINGEN EN GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SERVICES, INCLUSIEF DAT DE SERVICES ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, EN LEVERT DE SERVICES (INCLUSIEF INHOUD EN INFORMATIE) OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST PRORESTO ALLE IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD

4.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Beperkingen op onze wettelijke aansprakelijkheid jegens u.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET (EN TENZIJ PRORESTO EEN AFZONDERLIJKE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST AANGAAT DIE DEZE OVEREENKOMST VERVANGT), ZAL PRORESTO GEEN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST VOOR GEDERFDE WINST OF VERLOREN ZAKELIJKE KANSEN, REPUTATIE (BIJV. BELEDIGENDE OF LASTERLIJKE VERKLARINGEN), VERLIES VAN GEGEVENS (BIJV. ONDERBREKINGEN VAN OF VERLIES VAN UW GEGEVENS OF INHOUD, HET GEBRUIK ERVAN OF WIJZIGINGEN ERIN) OF ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE. PRORESTO IS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST VOOR BEDRAGEN DIE HOGER ZIJN DAN (A) DE TOTALE VERGOEDINGEN BETAALD OF BETAALBAAR DOOR U AAN PRORESTO VOOR DE DIENSTEN TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DEZE OVEREENKOMST, INDIEN VAN TOEPASSING, OF (B) 10 EURO.

4.3 Basis van onderhandeling en uitsluitingen

De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze paragraaf 4 maken deel uit van de onderhandelingsbasis tussen u en ProResto en zijn van toepassing op alle schadeclaims (bijv. garantie, onrechtmatige daad, nalatigheid, contract en recht), zelfs als ProResto is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als dergelijke aansprakelijkheidsclaims hun uiteindelijke doel niet dienen. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van overlijden of persoonlijk letsel, fraude, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, of in geval van nalatigheid als gevolg van schending van een substantiële verplichting, een verplichting die substantieel genoeg is om deze tot een opschortende voorwaarde voor het leveren van diensten te maken en waarop u redelijkerwijs mag vertrouwen, maar alleen voor zover de schade rechtstreeks is veroorzaakt door de schending en voorzienbaar was ten tijde van het aangaan van dit contract en voor zover deze typisch is in de context van dit contract.

5. Beëindiging

Beide partijen kunnen deze overeenkomst beëindigen, maar bepaalde rechten en verplichtingen blijven bestaan.

U en ProResto kunnen deze overeenkomst te allen tijde beëindigen. Bij beëindiging verliest u het recht op toegang tot of gebruik van de Services. De volgende bepalingen blijven na beëindiging van kracht: onze rechten met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van uw feedback; de rechten van leden om door te gaan met het opnieuw delen van content en informatie die u via de Services hebt gedeeld; alle bedragen die vóór beëindiging door een van beide partijen verschuldigd waren, blijven na beëindiging van kracht. U kunt onze klantenservice raadplegen om uw account te beëindigen.

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

In het onwaarschijnlijke geval dat we een geschil aangaan, komen jij en ProResto overeen om dit op te lossen via de rechtbanken van Brussel, België.

7. Algemene voorwaarden

Hier volgen enkele belangrijke details over dit contract. Dit contract is het enige contract tussen ons met betrekking tot de Diensten. Het vervangt alle voorgaande contracten voor de Services. Als we niet handelen in reactie op een schending van deze Overeenkomst, betekent dit niet dat ProResto afstand doet van haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst. U mag deze Overeenkomst (of uw lidmaatschap of gebruik van de Services) niet toewijzen of overdragen aan een andere persoon zonder onze toestemming. U stemt er echter mee in dat ProResto deze Overeenkomst zonder uw toestemming aan een koper kan overdragen. Deze Overeenkomst bevat geen bepalingen voor derden. U stemt ermee in dat de adressen in Artikel 10 de enige manier zijn waarop u ons een wettelijke kennisgeving kunt sturen.

8. Do’s en don’ts van ProResto

ProResto is een gemeenschap van professionals en/of privépersonen die zich gedragen in overeenstemming met het ProResto charter. Deze lijst van “Do’s en don’ts” en het ProResto charter definiëren wat je wel en niet mag doen op onze diensten.

8.1 Doen

U verbindt zich ertoe om :

1. Alle toepasselijke wetten na te leven, met inbegrip van maar niet beperkt tot privacywetten, wetten inzake intellectuele eigendomsrechten, wetten inzake ongewenste e-mail, wetten inzake exportcontrole, belastingwetten en regelgevende vereisten;

2. Ons te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie;

3. Je echte naam gebruiken op je profiel;

4. De diensten op een professionele manier gebruiken.

5. Respecteer het ProResto charter.

8.2. Wat niet te doen

U verbindt zich ertoe om niet:

1. Een valse identiteit aan te maken op ProResto, uw identiteit te vervalsen, een ledenprofiel aan te maken voor iemand anders dan uzelf, of het account van een ander te gebruiken of proberen te gebruiken;

2. Software, apparaten, scripts, robots of andere middelen of processen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, browser plug-ins en add-ons of enige andere technologie) te ontwikkelen, te ondersteunen of te gebruiken om de Services te scrapen of anderszins profielen en andere gegevens van de Services te kopiëren;

3. beveiligingsfuncties omzeilen of toegangscontroles of beperkingen op het gebruik van services omzeilen of omzeilen;

4. Informatie verkregen van de Diensten kopiëren, gebruiken, openbaar maken of verspreiden, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden (zoals zoekmachines), zonder toestemming van ProResto;

5. Informatie openbaar maken waarvoor je geen toestemming hebt (zoals persoonsgegevens van anderen, inclusief je werkgever);

6. Intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van ProResto schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) het kopiëren of verspreiden van onze video’s of andere materialen of (ii) het kopiëren of verspreiden van onze technologieën tenzij deze zijn vrijgegeven onder een open source licentie, (iii) het gebruik van de term “ProResto” of onze logo’s in een handelsnaam, e-mailadres of URL.

7. Iets publiceren dat virussen, wormen of andere gevaarlijke code bevat;

8. Reverse-engineering, decompileren, demonteren, ontcijferen of in het algemeen proberen de broncode van de diensten of enige gerelateerde technologie die niet open source is, te verkrijgen;

9. Impliceren of verklaren dat u verbonden bent aan of gesponsord wordt door ProResto zonder onze uitdrukkelijke toestemming;

10. Huren, leasen, uitlenen, verhandelen, verkopen/doorverkopen of anderszins te gelde maken van of toegang verkrijgen tot de Diensten of gerelateerde gegevens zonder toestemming van ProResto;

11. bots of andere geautomatiseerde methoden te gebruiken om toegang te krijgen tot de diensten, contacten toe te voegen of te uploaden, berichten te verzenden of door te sturen;

12. De beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van diensten monitoren voor concurrentiedoeleinden ;

13. Gebruik maken van “framing”, “mirroring” of, in het algemeen, het uiterlijk of de werking van de diensten simuleren;

14. De diensten of het uiterlijk ervan verbergen of anderszins wijzigen (bijvoorbeeld door elementen in de diensten in te voegen of door reclame op de diensten te verwijderen, te verbergen of te verhullen);

15. De werking van de diensten verstoren of deze onevenredig belasten (bijvoorbeeld spam, denial-of-service-aanvallen, virussen, game-algoritmen).

10. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor algemene vragen kunt u online contact met ons opnemen op: information@proresto.fr

Voor juridische kennisgevingen of procedurele documenten kunt u ons schrijven op deze adressen.

areymond@proresto.fr

areymond@satod.be

areymond@proresto.fr

Postadres:

SATOD srl

Terkamerenstraat 141

1150 Brussel België

11. Uitleg over de werking van ProResto

Uw account aanmaken:

Om uw gebruikersaccount aan te maken, wordt u gevraagd om uw telefoonnummer in te voeren. Het ingevoerde telefoonnummer wordt gevalideerd door een code in te voeren die per sms naar het betreffende telefoonnummer wordt gestuurd.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden moeten worden geaccepteerd om uw gebruikersaccount aan te maken.

Elke gebruiker die gebruik maakt van de diensten van ProResto verbindt zich ertoe de Gedragscode van ProResto na te leven.

Zorgzaam Handvest:

ProResto verzekert het welzijn van haar gebruikers.

Hier zijn de belangrijkste principes die wederzijds gerespecteerd moeten worden om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Blijf professioneel in uw zoekopdrachten en uitwisselingen

Lieg niet over je profiel en de informatie die je deelt

Vertrouwen en veiligheid: wees jezelf en respecteer anderen

Beleefdheid en vriendelijkheid: informeer je gast zo snel mogelijk als hij/zij te laat komt of verhinderd is

Eerlijkheid: betaal voor al je bestellingen en zorg ervoor dat je gast duidelijk toestemming heeft gegeven in het geval van een gezamenlijke bestelling en gedeelde facturering.

ProResto vraagt u de volgende informatie in te voeren om efficiënt te kunnen werken:

Voornaam

achternaam

Geboortedatum (optioneel)

E-mailadres

Indien u professioneel actief bent :

Uw beroepssector (huidig en verleden)

Het bedrijf/instelling waar je werkt (huidig en verleden)

Functie (huidig en verleden)

Het jaar waarin u in dienst bent getreden

Of je deze functie nog steeds bekleedt

Je hobby’s

U kunt meerdere hobby’s kiezen.

ProResto vraagt je om deze informatie zodat we gebruikers de mogelijkheid kunnen geven om hun gast met zoveel mogelijk informatie te kiezen. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om niet alle gevraagde velden in te vullen als deze niet verplicht zijn voor een goede werking van de applicatie.

Informatie die nodig is bij het maken van een afspraak om te gaan eten in een restaurant:

De gewenste dag (bijv. vrijdag 20 mei)

het beschikbare tijdslot (bijvoorbeeld van 12.00 tot 14.00 uur)

de minimale en maximale duur van de maaltijd (bijvoorbeeld: minimaal 1 uur en maximaal 1 uur 30 minuten)

de locatie en het aantal kilometers dat u bereid bent te reizen (voorbeeld: Troonstraat 11, 1150 Brussel, 6km)

het budget dat je bereid bent uit te geven, wat overeenkomt met het type restaurant (fastfood, café of bistro, een goed restaurant, een gastronomisch restaurant). U kunt meerdere vakjes aanvinken om het aantal beschikbare profielen te vergroten.

Standaard zijn er twee vakjes aangevinkt: café of bistro en een goed restaurant.

Om gebruikers te informeren over de onderwerpen die ze tijdens de maaltijd willen bespreken, biedt ProResto de mogelijkheid om een zin in te voeren die hun stemming of verwachtingen voor de afspraak weerspiegelt. Voorbeeld: “Ik zoek een nieuwe richting in marketing”.

Het is belangrijk om te verduidelijken dat ProResto mensen met elkaar in contact brengt in een professionele context, niet in een romantische of emotionele context. Gebruikers wordt dus gevraagd om alle dubbelzinnige gebaren of insinuaties te vermijden.

Nadat u de gevraagde informatie hebt verstrekt, zal de applicatie u de profielen voorstellen van alle beschikbare personen op dezelfde dag, in het bepaalde geografische gebied, op hetzelfde tijdstip en voor een minimale duur van overlappende maaltijden. Op de voorgestelde profielen worden ook de beoordelingen van mensen die al een maaltijd hebben gedeeld met het betreffende profiel, zijn interesses en professionele ervaringen weergegeven.

 
 

Je hebt dan de mogelijkheid om het profiel niet te behouden (overslaan) of het profiel te behouden (liken). Voor dezelfde maaltijd heb je de mogelijkheid om meerdere profielen leuk te vinden. Zodra je een profiel leuk hebt gevonden, ontvangt de persoon hierover informatie en heeft hij/zij de mogelijkheid om jou ook leuk te vinden, zodat jullie allebei de mogelijkheid hebben om een ​​verzoek om een ​​afspraakbevestiging te sturen. Het verzenden van een verzoek om een ​​afspraakbevestiging is alleen mogelijk als er een wederzijdse like is geweest. Het is mogelijk om meerdere verzoeken om een ​​afspraakbevestiging te sturen. De persoon die het verzoek om een ​​afspraakbevestiging ontvangt, heeft de keuze om het te accepteren of te weigeren. Als de persoon het accepteert, wordt de afspraak bevestigd en zijn de andere profielen die beschikbaar zijn voor de betreffende afspraak niet langer selecteerbaar. Als de persoon het weigert, wordt de andere persoon hiervan op de hoogte gesteld, en gaat de organisatie van de afspraak verder met de resterende profielen op de lijst. Wanneer de afspraak is bevestigd, wordt er door elke gast een tegoed uitgegeven. Een berichtenuitwisseling verschijnt om te communiceren met de andere gast om een restaurant te kiezen en te reserveren. De lijst met restaurants die zich in het gemeenschappelijke gebied van beide gasten bevinden, wordt raadpleegbaar. De twee gasten moeten het eens worden over de keuze van het restaurant en een tafel reserveren om er zeker van te zijn dat ze er een beschikbaar hebben bij aankomst. Het wordt aanbevolen dat gebruikers hun afspraak ruim van tevoren plannen om er zeker van te zijn dat ze een beschikbare tafel krijgen. Als er geen beschikbare tafel is in het eerste restaurant van keuze, moeten andere restaurants die zich in het genoemde geografische gebied bevinden worden gecontacteerd. Als het probleem aanhoudt in alle restaurants in het gemeenschappelijke geografische gebied van beide gasten, moet een restaurant buiten het gemeenschappelijke geografische gebied worden gekozen.

Afspraak annuleren:

Tot een uur voor de afspraaktijd kan annulering worden gedaan door beide gebruikers.

Beide gebruikers krijgen een terugbetaling van het uitgegeven tegoed.

In het laatste uur voor de afspraaktijd:

Als gebruiker A annuleert:

Gebruiker A krijgt geen terugbetaling.

Gebruiker B krijgt een terugbetaling.

De annulering in het laatste uur wordt weergegeven in de beoordelingen van gebruiker A.

In het geval van annulering na de officiële starttijd van de afspraak:

Als gebruiker A annuleert omdat hij/zij uiteindelijk niet kan komen:

Gebruiker A krijgt geen terugbetaling.

Gebruiker B krijgt een terugbetaling.

Last-minute annulering wordt weergegeven in de beoordelingen van gebruiker A.

Gebruiker A annuleert omdat gebruiker B nooit is gekomen (15 minuten toegestane vertraging):

Een verzoek om bevestiging wordt naar gebruiker B gestuurd om te bevestigen dat hij/zij nooit is gekomen.

Gebruiker B bevestigt dat hij/zij niet kon komen:

Gebruiker A krijgt een terugbetaling.

Gebruiker B krijgt geen terugbetaling en er wordt automatisch een opmerking toegevoegd aan de lijst met opmerkingen: niet verschenen bij laatste afspraak.

Gebruiker B bevestigt niet vóór het einde van het geschatte tijdstip van de maaltijd dat hij/zij niet kon komen:

Gebruiker A krijgt een terugbetaling.

Gebruiker B krijgt geen terugbetaling en er wordt automatisch een opmerking toegevoegd aan de lijst met opmerkingen: niet verschenen bij laatste afspraak.

Gebruiker B is het er niet mee eens:

Er vindt geen automatische terugbetaling plaats en ProResto zal contact opnemen.

ProResto kan toegang krijgen tot de berichten om een beter beeld te krijgen van de gebeurtenissen.

Zodra de geplande periode voor uw restaurantmaaltijd voorbij is, kunt u de kwaliteit van uw afspraak beoordelen door een opmerking te kiezen, uit een bestaande lijst, die het dichtst bij uw gevoel ligt.